POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 


Strona internetowa NaturaEco.pl jest administrowana i redagowana przez firmę DL-POL z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 40/11, 00-832 Warszawa, NIP: 527-203-48-66, REGON: 012673988 telefon: 532-624-017 , e-mail sklep@naturaeco.pl (dalej nazywamy się też Administratorem ).

Naszym głównym celem jest prowadzenie sklepu internetowego za pomocą strony NaturaEco.pl

Każdy z Państwa może korzystać z usług świadczonych na stronie www.NaturaEco.pl, pod warunkiem, że zapozna się z prowadzaną przez nas  Polityką Prywatności.

ZAWARTOŚĆ STRONY

Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na NaturaEco.pl stanowią przedmiot praw Administratora oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

Zasadę z pkt 1 stosujemy się także do wszelkich treści i materiałów ilustracyjnych, do których uzyskacie dostęp dopiero po dokonaniu rejestracji w NaturaEco.pl

Mamy prawo do zmiany i usuwania dowolnych treści zamieszczonych na NaturaEco.pl bez powiadamiania Państwa jako klientów sklepu.
Prosimy Państwa o nie kopiowanie, nie rozpowszechnianie, nie publikowania i nie przetwarzanie zawartości NaturaEco.pl w części oraz w całości treści i materiałów ilustracyjnych. Na wykorzystywanie treści oraz materiału ilustracyjnego musicie uzyskać naszą pisemną zgodę. Prosimy Państwa o poszanowanie praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904 z późn. zm.).

Dokładamy wszelkich starań, aby podawane informacje były okresowo uzupełniane i zgodne ze stanem faktycznym. Czasem z powodów przez nas niezamierzonych lub z powodu niekompletności informacji, które otrzymujemy i nam mogą zdarzać się błędy.  

Zastrzegamy sobie możliwość umieszczania w NaturaEco.pl odesłań (linków) do innych stron internetowych oraz banerów reklamowych innych osób lub firm.  Oczywiście my ze swej strony dokładamy wszelkich starań by współpracować z podmiotami rzetelnie i uczciwie prowadzącymi działalność internetową. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności związanej z prawdziwością danych i informacji zamieszczanych na innych stronach internetowych, do których odsyłamy na naszej stronie. W tych sprawach powinniście się kontaktować z osobą lub firmą, która taką stronę prowadzi.
Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Państwa danych zamieszczonych na NaturaEco.pl bez naszej zgody.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność i bardzo się staramy zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi. Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać.
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu NaturaEco.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych jest DL-POL Paweł Wójcik z siedzibą przy ul. Żelaznaj 40/11, 00-832 Warszawa, NIP : 527-203-48-66 : REGON 012673988

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”).

2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, w trakcie komunikacji z podmiotem danych, również przez formularz kontaktowy.

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych i prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO

3.4. Narzędzia analityczne e-commerce 
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics i Facebook.

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji zamówienia.

4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się mailem z Administratorem danych sklep@naturaeco.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: sklep@naturaeco.pl.

5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższe zasady w przyszłość mogą ulec zmianie, o których zostaniecie Państwo poinformowani.

Ta zaktualizowana wersja naszej Polityki prywatności wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich osobistych informacji, zapewniając Ci kontrolę nad nimi.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z NaturaEco.pl oraz ochrony prywatności prosimy składać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Administratora sklep@naturaeco.pl

Pozdrawiamy RODOśnie!